aktueller Pfad stephangeue.de / trips / 2008 / 20080628.html

7. Juli 7. Juli

28. Juni

gesamte Route

unkorrigierter GPS-Track!

Bronzezeit-Langhaus am Main-Donau-Kanal Main-Donau-Kanal
Holzbrücke über den Main-Donau-Kanal in Essing Holzbrücke über den Main-Donau-Kanal
Holzbrücke über den Main-Donau-Kanal Kelheim, Befreiungshalle
Kelheim, Befreiungshalle Solaranlage

7. Juli 7. Juli